20.5. v Nespekách u Prahy se uskuteční Náš Jarmark na podporu autorské tvorby. Přijďte podpořit umělce. Jste srdečně vítáni!
Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Reklamace

Základní ustanovení

 1. Tento reklamační řád se vztahuje na Zboží/výrobky vyráběné/dodávané Prodávajícím zakoupené v E-shopu Prodávajícího. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího a každý Zákazník je povinen se s ním seznámit před odesláním závazné objednávky. Tento reklamační řád upravuje postup, při němž Zákazník uplatňuje svá práva z vadného plnění a při němž jsou ze strany Prodávajícího tyto nároky řešeny.

 2. Prodávající deklaruje svoji připravenost vyjít svým Zákazníkům v rámci reklamačního řízení vstříc s tím, že jsou všechny reklamace řádně a včas vyřizovány.

 3. Reklamační řízení dle tohoto reklamačního řádu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, s přihlédnutím k obsahu tohoto reklamačního řádu.

Zahájení reklamačního řízení

 1. Prodávající přikládá ke každé doručované zásilce a nákupu fakturu, jenž slouží jako dodací a záruční list. 

 2. SProdávající upozorňuje Zákazníky, že Zboží/výrobky zakoupené u jiného prodejce, než je Prodávající, je třeba reklamovat v místě nákupu, tedy u tohoto jiného prodejce, nikoliv u Prodejce. Případnou reklamaci vůči Prodejci pak vyřizuje prodejce, u něhož bylo zboží zakoupeno, nikoliv jeho zákazník.

 3. Reklamační řízení je zahájeno okamžikem, kdy byly Prodejci doručeny všechny potřebné náležitosti 
  Reklamační list s popisem vady, kde zákazník podrobně uvede, v čem spatřuje rozpor s kupní smlouvou, jak se vada projevuje, datum, kdy vadu zjistil a případně odůvodní, proč ji nezjistil dříve, pokud od převzetí Zboží/výrobku uplynulo více dní. Reklamační list bude opatřený datem sepsání reklamace a s vlastnosručním podpisem zákazníkem. Dále kopie dokladu o zaplacení Zboží/výrobku (faktura, doklad o zaplacení) a dle povahy reklamace a okolností případu i doručení Zboží/výrobku na adresu Prodávajícího.

 4. Reklamaci je možno uplatnit tímto způsobem:

  1. e-mailem na adresu misa@vunearadosti.cz

  2. prostřednictvím doručovatele poštovních služeb

  3. osobně v sídle Prodávajícího.

 5. O přijetí reklamace informuje Prodávající Zákazníka na jeho e-mailovou adresu, nebo telefonicky do 3 pracovních dnů s tím, že předpokladem uvedeného je, že Zákazník jeden z těchto kontaktních údajů uvede do Reklamačního listu nebo Reklamační list zaslal e-mailem. Neobdrží-li Zákazník potvrzení o přijetí reklamace, je třeba, aby se obrátil na Prodávajícího a tam si doručení reklamace potvrdil.

Jakost při převzetí a obsah reklamace

 1. Pokud má převzaté Zboží/výrobek nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství atd.), pak se jedná o vady Zboží/výrobku, za které odpovídá prodávající.

 2. Zákazník může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 30 dní od převzetí Zboží/výrobu podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 3. Není-li oprava nebo výměna Zboží/výrobku možná, na základě odstoupení od smlouvy může Zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 4. Prodávající není povinen nároku Zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že Zákazník před převzetím o vadě Zboží/výrobku věděl nebo ji sám způsobil.

Práva z vadného plnění a záruční doba a obsah reklamace

 1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí Zboží/výrobku – tato práva z odpovědnosti za vady musí Zákazník uplatnit u Prodávajícího v záruční době, jinak mu práva z odpovědnosti za vady prodaného Zboží a výrobků zanikají. Záruční doba je v délce 30 dní od převzetí Zboží/výrobku.

 2. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci Zboží/výrobku, který je v záruční době, u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Neoznámí-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, reklamace nemusí být Prodávajícím uznána. Přebírá-li Zákazník Zboží/výrobek v sídle Prodávajícího, je povinen překontrolovat obsah objednávky na místě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

 3. V záruční době může Zákazník uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:

  1. odstranění vady, a to dodáním nového či chybějícího Zboží/výrobku (podmínkou však je, že Zákazník doručí reklamované Zboží/výrobek, které má být vyměněno, spolu s Reklamačním listem a dokladem o nákupu na adresu Prodávajícího) nebo

  2. přiměřenou slevu z kupní ceny.

 4. V případě vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má Zákazník právo na:

  1. odstranění vady nebo

  2. přiměřenou slevu z kupní slevy. Pokud se taková vada vyskytla opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu závadu nebo čtvrtá pro odlišnou závadu, může Zákazník uplatnit právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, výměnu Zboží/výrobku anebo odstoupit od smlouvy.

 5. Prodávající si vyhrazuje právo korigovat volbu Zákazníka mezi tím, zda je vada podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy. Stejně tak Prodávající posoudí, zda při požadavku na opravu Zboží/výrobku nebo jeho výměnu za nové provede právě opravu nebo výměnu a naopak.

 6. Zákazník nemá práva z vadného plnění, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud vadu sám způsobil.

Vyhodnocení a vyřízení reklamace

 1. Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí reklamace, jak je popsáno shora v oddílu IV. O vyřízení reklamace bude Zákazník informován tak, že mu bude vystaveno potvrzení o vyřízení reklamace, v němž je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzeno případné provedení opravy a doba trvání opravy, případně odůvodněno zamítnutí reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude Zákazníkovi zasláno na e-mail, uvedl-li ho, nebo odesláno poskytovatelem poštovních služeb.

 2. V případě oprávněné reklamace, jejíž součástí bylo doručení reklamovaného Zboží/výrobku Prodávajícímu (nebylo-li Zboží/výrobek doručováno osobně), má Zákazník nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva (např. poštovného dle tarifu České pošty, s.p.). Takovou náhradu však Zákazník musí u Prodávajícího uplatnit do 14 dnů po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, a to předložením dokladu o úhradě jím vynaložených nákladů. Prodávající v tomto smyslu preferuje dohodu se zákazníkem a případně i jiné alternativní řešení. K náhradě nákladů dojde bezhotovostně na bankovní účet, který Zákazník pro tyto účely uvede.

 3. Zákazník bere na vědomí, že zásilky zaslané v rámci reklamace na adresu Prodejce na dobírku nebudou Prodejcem přijaty.

Odstoupení od smlouvy a vrácení Zboží/výrobku zakoupené distančním způsobem (platí pouze v případě prodeje v e-shopu)

 1. Právo odstoupit od smlouvy

  1. Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těch případech, kdy mu to přiznává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, konkrétně jeho ust. § 1829, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží/výrobku Zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou

  2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Nemusí uvádět důvod, pro který odstupuje. Zákazník může pro tyto účely využít (není to však jeho povinností) formulář, jehož náležitosti jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem, v platném znění. 

  3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje předat odstoupení od smlouvy v poslední den lhůty orgánu, který má povinnost jej doručit (provozovatel poštovních služeb) anebo jej i odeslat e-mailem na adresu misa@vunearadosti.cz.

 2. Důsledky odstoupení od smlouvy

  1. Pokud Zákazník odstoupí od smlouvy dle tohoto odstavce Reklamačního řádu, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržela oznámení Zákazníka o odstoupení od smlouvy, všechny platby týkající se Zboží/výrobku, ohledně něhož Zákazník odstupuje od smlouvy, které od něj obdržela. Předpokladem vrácení peněz je vrácení Zboží/výrobku Zákazníkem. Vrácení plateb proběhne přednostně bezhotovostně na bankovní účet, který Zákazník uvedl. Prodávající vrátí platbu až po obdržení vráceného Zboží/výrobku. Prodávající po doručení vráceného zboží posoudí, zda vrácené zboží nebylo nijak poškozeno a je tudíž možné ze strany Zákazníka od smlouvy odstoupit.

  2. Zákazník je povinen Zboží/výrobek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo jej osobně předat v sídle Prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle Zboží/výrobek zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník bere na vědomí, že vrácené Zboží/výrobky musí být kompletní – nepoškozené, neotevřené a zaslané tak, aby přepravou nedošlo k jejich poškození. Je-li vrácené Zboží/výrobek poškozen porušením povinnosti Zákazníka, je Prodávající oprávněn vůči Zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží/výrobku a odečíst jej od vrácené částky nebo v případě znehodnoceného zboží odstoupení od smlouvy neuznat.

  3. Náklady spojené s vrácením Zboží/výrobků nese Zákazník.

Doporučení společnosti při přebírání Zboží/výrobků od dopravce

 1. V případě, kdy je Zákazníkovi Zboží/výrobek zasílán prostřednictvím dopravce, kterým je Česká pošta, s.p. anebo smluvní dopravce Prodávajícho, a to spol. Zásilkovna, doporučuje prodávající zákazníkovi při přebírání zásilky překontrolovat její stav. Je-li tímto způsobem zjištěno mechanické poškození obalu zásilky, případně i viditelné poškození obsahu zásilky, doporučuje Prodávající zásilku nepřebírat, případně tuto skutečnost u dopravce reklamovat způsobem popsaným níže.

 2. V případě, že Zákazník zjistí poškození zásilky při přebírání od dopravce, je nutné, aby s ním ihned sepsal záznam o poškození, případně zásilku na místě otevřel a překontroloval obsah. Pokud zjistí poškození Zboží/výrobků dodatečně, je nutné do 48 hodin od převzetí zásilky kontaktovat Prodávajícího. Prodávající vyřídí následně reklamaci s dopravcem a kontaktuje zákazníka ohledně způsobu vyřízení reklamace. Prodávající v této souvislosti doporučuje Zákazníkovi pořídit fotodokumentaci obalu, výplně, případně poškozeného Zboží/výrobku a tuto zaslat Sprodávajícímu, stejně jako je třeba zachovat všechny součásti zásilky (obal, výplň atd.) pro účely zjištění příčiny poškození.

 3. V případě, že Zákazník po převzetí zásilky od dopravce zjistí neúplnost zásilky, záměnu Zboží/výrobku nebo nesrovnalost na faktuře nebo daňovém dokladu, je Zákazník povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího, maximálně však do 48 hodin ode dne převzetí zásilky od dopravce. Při zjištění reklamace při převzetí zásilky před víkendem, či svátkem, je nutné nahlásit tuto skutečnost neprodleně následující pracovní den. Současně s tím je Zákazník povinen zachovat kompletní obal zásilky včetně výplně a krabice.

Tento reklamační řád vstupuje v platnost dne 1.1.2022

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz