20.5. v Nespekách u Prahy se uskuteční Náš Jarmark na podporu autorské tvorby. Přijďte podpořit umělce. Jste srdečně vítáni!
Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Pravidla FB soutěže

Pravidla soutěže

„Milníkové karty

(dále jen „Pravidla”)§ 1

 

Tato Pravidla stanoví podmínky, podle kterých probíhá soutěž s názvem: „Milníkové karty” (dále jen „Soutěž”).

§ 2

 

 • Pořadatelem Soutěže je Michaela Slezáková – Vůně a radosti, se sídlem Javorník 87, 25722, Čtyřkoly 440, IČ: 87623528 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem. (dále jen „Pořadatel”).

 

§ 3

 

 • Soutěž je vedena a propagována na facebookové stránce Vůně a radosti (dále jen „Aplikace soutěže”), případně dalších komunikačních kanálech.

 • Soutěž probíhá od 27. března 2023 do 1. dubna 2022, 20:00.

 • Pořadatel bude o Soutěži informovat na svém facebookovém profilu.

 • Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“). Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Facebook nemá žádné závazky vůči účastníkům této soutěže.

 • Soutěž bude probíhat na území České republiky.§ 4

 

 • Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby trvale bydlící na území České republiky starší 18 let, mladší pouze se souhlasem zákonného zástupce (každá takováto osoba dále jen „Účastník”), které jsou registrovány na sociální síti Facebook, mají po celou dobu soutěže aktivní svůj účet na Facebooku a splní stanovená pravidla soutěže. Pořadatel má právo ověřit totožnost soutěžícího, potažmo výherce pro vyhodnocení soutěže v souladu s těmito pravidly.

 

 • Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook, která jsou uvedena ZDE.

 

 • Mechanika soutěže spočívá ve: Napište do komentáře pod příspěvek vaši oblíbenou bylinu, kterou používáte v domácnosti – v kuchyni jako koření, k léčbě těla i ducha nebo na výrobu mastí, tinktur a podobně.

 

 • Soutěž má 1 kolo, výhercem se stává soutěžící, který správně splní soutěžní úkol a jeho příspěvek bude vylosován.

 • Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele a také nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků. Rodinnými příslušníky se rozumí příslušníci ve vzestupné a sestupné linii, sourozenci, manželé/manželky, bratranci/sestřenice a osoby, které jsou s pracovníky Pořadatele nebo Objednatele v adoptivním vztahu. Pořadatel není povinen přijímat a shromažďovat prohlášení týkající se této výhrady.

§ 5

 

 • Soutěž probíhá na sociální síti Facebook (www.facebook.com). Účastník zasláním odpovědi do soukromé zprávy, označením soutěžního příspěvku na Facebooku nebo jiným splněním soutěžního úkolu potvrdí svůj záměr účastnit se Soutěže a souhlas s těmito Pravidly.

 

 • Výhercem se stává ten soutěžící, který bude vylosován ze všech odpovědí doručených v jednom celém kole soutěže. Tento výherce získává: 2 volné vstupenky na Festival aromaterapie & bylinky v Otevřené zahradě v Brně.

 

 • Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou.

 

 • V případě více soutěžních komentářů od jednoho účastníka se do soutěže započítává pro losování výhry jen první komentář v pořadí v daném soutěžním dni.

 

 • Výherci budou pořadatelem kontaktováni prostřednictvím Facebook direct message.

 

 • Výherci budou vyzváni, aby prostřednictvím soukromé zprávy sdělili Pořadateli kontaktní údaje, prostřednictvím kterých se poté Pořadatel Soutěže domluví s výhercem na podmínkách předání výhry, popř. dalších organizačních záležitostech. V případě, že výherce nebude na takovou výzvu reagovat a výhru si nepřevezme dle pokynů Pořadatele, ztrácí na tuto výhru nárok.

 

 • Výherci nejsou oprávněni vymáhat Cenu právní cestou, žádat výměnu Ceny nebo její ekvivalent v penězích. Nárok na Cenu není převoditelný na jinou osobu. Pořadatel si vyhrazuje právo Ceny zaměnit za jiné srovnatelné hodnoty.

 

 • Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ani za nesprávné doručení výhry v důsledku zneužití kontaktních či jiných údajů soutěžícího třetí osobou. Pořadatel neodpovídá za nedoručení v případě změny doručovací adresy výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, dále v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, dále ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry z důvodů spočívajících na straně České pošty a/nebo kurýrní služby.

 

 • Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem doručení výhry. Pořadatel nenese jakákoliv rizika a závazky související s užitím výhry. Výherce může své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u výrobce.

 

§ 6

 • Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění je Pořadatel.

 • Osobní údaj v podobě: jména a příjmeníÚčastníka (dále jen „Údaje“) bude zpracovávat výhradně Pořadatel Soutěže. Tyto Údaje budou přijímány a zpracovány podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a ode dne 25. května 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to jen pro potřeby pořádání této Soutěže. Tyto Údaje budou zpracovány pro pořadatelské účely Soutěže a nebudou zpracovány pro marketingové účely.

 • Účastník může v každé chvíli zrušit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu misa@vunearadosti.cz. Zrušení souhlasu znamená ztrátu statutu Účastníka, včetně ztráty nároku na Cenu.

 • Organizátor nenese odpovědnost za případné porušení autorských práv třetích osob ze strany Účastníka Soutěže.

 • Účastník soutěže prohlašuje, že zasláním soutěžní zprávy neporušuje žádná práva třetích osob. V případě, že zasláním soutěžní zprávy dojde k porušení práv třetích osob, nese odpovědnost Účastník soutěže, který soutěžní zprávu zaslal.

 • Soutěžící svou účastí v soutěži zároveň uděluje souhlas s použitím svých soutěžních příspěvků Pořadatelem, zejména se zveřejněním na sociálních sítích a internetové stránce soutěže.

 

§ 7

 

 • Zásady Soutěže stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu.

 • Pravidla Soutěže budou dostupná online na webové stránce Vůně a radosti, dále pak v sídle Pořadatele po dobu trvání Soutěže. Pravidla mohou být na vyžádání rovněž zaslána na uvedenou adresu pod podmínkou, že Pořadateli bude zaslána nadepsaná obálka se správnou poštovní známkou.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel v době trvání Soutěže, pakliže to nezpůsobí zhoršení podmínek pro účast v Soutěži.

 • Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze Soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné účastníky, Správce / Pořadatele nebo jejich obchodní partnery.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít pravidla Soutěže nebo jakkoli postupoval v rozporu s těmito pravidly anebo se pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek Soutěže, včetně využívání více emailových adres pro soutěžení pod totožným jménem. Toto jednání se považuje za podvodné.

 • Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování či Facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.

 • Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů.

 • Pořadatel nenese odpovědnost za závady spojené s fungováním portálu Facebook, operátorů internetových služeb a dalších třetích subjektů, na jejichž konání nebo zanedbání Pořadatel nemá vliv. Pořadatel dále nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou na straně Účastníků.

 • Pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s Účastníky Soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.

 • Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost dodat Cenu Výherci z příčin na něm nezávislých, zejména v případě, že Výherce uvedl nesprávnou adresu.

 • Přihláška k účasti Účastníka v Soutěži znamená, že se Účastník seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel.Ve Čtyřkolech dne 26. března 2023.

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz